Scout - In 2017

Avoid queues and buy your tokens prior to the event.

Privacy Policy Payfield

Payfield vindt uw privacy zeer belangrijk en gaat dan ook zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Payfield voldoet aan de relevante regelgeving waaronder, maar niet gelimiteerd tot de Privacyrichtlijn (95/46/EG), de e-Commerce richtlijn (2000/31/EG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Payfield verwerkt de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die noodzakelijk is om haar diensten te kunnen verlenen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Payfield zal uw gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden vastgesteld in deze Privacy Verklaring. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden. Echter, in beperkte gevallen kunnen uw Persoonsgegevens gedeeld worden met derden, zulks onder de voorwaarden gesteld in deze verklaring.

Deze verklaring, met betrekking tot uw privacy en de persoonsgegevens die u online aanlevert aan Payfield, omvat zes belangrijke gebieden: (A) Achtergrond, (B) informatie die wij verzamelen, (C) Gebruik en openbaarmaking van informatie, (D) Veiligheid van informatie en (E) contactmogelijkheden.

A. Achtergrond

Payfield stelt deze Privacyverklaring ter beschikking om u bewust te maken van de manier waarop uw persoonlijke informatie verzameld en verwerkt wordt.

Met “We” of “Payfield” wordt in deze verklaring Payfield B.V. en de andere entiteiten van Payfield individueel of tezamen bedoeld.

Door in te stemmen met onze Algemene Voorwaarden tijdens uw registratie bij Payfield gaat u automatisch akkoord met de inhoud van deze Privacyverklaring, welke expliciet een akkoord inhoudt voor ons gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in deze Privacyverklaring staat omschreven.

Payfield verwerkt uw persoonsgegevens in haar backoffice op het moment dat u uw registratie voltooit bij de aanschaf van consumptiemunten. Payfield verwerkt uw persoonsgegevens in opdracht en ter verantwoordelijkheid van haar klanten, de Evenementenorganisaties, door hen de mogelijkheid te bieden om de persoonsgegevens via hun Payfield backoffice account uit de database te downloaden. Uw persoonsgegevens zullen slechts beschikbaar gesteld worden door Payfield, aan de organisatie die het evenement organiseert waarvoor u een ticket heeft gekocht.

Payfield verwerkt persoonsgegevens voornamelijk in de hoedanigheid van bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Privacyrichtlijn. De evenementenorganisatie waarbij u het ticket koopt is de voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Privacyrichtlijn.

Het is de evenementenorganisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens u dient dan ook bekend te zijn met de privacyverklaring van de betreffende evenementenorganisatie, raadpleeg deze dan ook op de website van de betreffende evenementenorganisatie.

Omdat Payfield de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens erg serieus neemt, zijn de processen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens zo ingericht dat de evenementenorganisatie zo veel mogelijk gedwongen wordt zorgvuldig met gegevens om te gaan. Payfield kan echter niet toezien op en is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving of anderszins door evenementenorganisaties van de geldende privacy wetgeving ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van kracht sinds 1 juni 1017.

Uw gegevens zullen door Payfield worden opgeslagen op servers in Nederland. Het gebruik van deze informatie wordt beperkt en gereguleerd door Europees en Nederlands recht.

B. De informatie die wij verzamelen

Verplichte persoonsgegevens
Om een financiële transactie te kunnen verwerken via het Payfield Systeem, is het noodzakelijk dat Payfield de volgende persoonsgegevens verwerkt: e-mailadres.

Uw e-mail adres vragen wij de om codes voor de consumptiemunten te kunnen sturen en om mogelijk contact met u op te kunnen nemen in geval er een probleem is met uw bestelling of met het evenement (niet anders).

Aanvullende persoonsgegevens
Op verzoek van de betreffende evenementenorganisatie, zullen we u mogelijk om meer persoonlijke informatie of voorkeuren verzoeken. Deze verzoeken kunnen zowel verplicht als niet-verplicht zijn. Op verzoek van onze Merchants kunnen wij uw inschrijving weigeren, indien u ons niet alle verplichte informatie of voorkeuren verschaft.

Ons gebruik van “Cookies”
"Cookies” zijn kleine bestanden van gegevens die zich op uw computer begeven en ons in staat stellen u te herkennen als u terugkeert naar onze website met dezelfde computer en browser. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

C. Het gebruik en de openbaarmaking van de informatie

Intern gebruik
Wij verzamelen, slaan op en verwerken uw persoonsgegevens op onze eigen servers in Nederland. We gebruiken de informatie die we over u verzamelen teneinde (a) om onze diensten te verlenen en uw transacties te verwerken, (b) om de klantenservice aan te kunnen bieden, en (c) om onze diensten namens de evenementen organisatie te verbeteren. We geven enkel een beperkte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is inzage te hebben in uw persoonsgegevens toegang tot deze gegevens.

Bekendmaking aan derden
Payfield zal uw persoonsgegevens niet delen met derden, behalve aan de hieronder beschreven partijen en in de gelimiteerde hieronder beschreven omstandigheden. Deze derden zijn beperkt door de wet of door contract om de informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de informatie wordt gedeeld. Payfield is gerechtigd om uw persoonlijke informatie te delen met de volgende partijen:

  • Financiële instellingen benodigd voor het afhandelen van uw betaling, waarvoor bepaalde gegevens noodzakelijk zijn.

Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

  1. Wij maken alleen noodzakelijk (persoonlijke) informatie aan derden bekend, waarvan we er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat deze geschikt zijn om medewerking te verlenen aan onderzoeken naar fraude of andere illegale activiteiten, of om onderzoeken naar schendingen van onze Gebruiksovereenkomst te voeren. Dit vindt plaats in situaties als, incluis doch niet uitsluitend, onderzoeken door credit card maatschappijen naar betalingsfraude en politie-onderzoeken naar betalingsfraude.
  2. Wij geven informatie in antwoord op een, dagvaarding, een bevelschrift, gerechtelijk bevel, heffing, beslag, bevel van een door de rechtbank aangestelde curator of andere vergelijkbare juridische procedures, waaronder dagvaardingen van private partijen in een civiele procedure.
  3. Wij maken informatie bekend aan uw zaakwaarnemer of wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de houder van een volmacht die u heeft verleend of aan een u aangewezen voogd).
  4. Net als bij elk ander bedrijf is het mogelijk dat Payfield in de toekomst zou kunnen fuseren of worden overgenomen door een ander bedrijf. Indien een dergelijke overname plaatsvindt, zou de opvolger van de onderneming toegang tot de informatie die wordt beheerd door Payfield krijgen, waaronder de persoonsgegevens, maar deze onderneming zal gebonden blijven aan deze Privacyverklaring. In een dergelijk geval beperkt Payfield het delen van persoonsgegevens met deze partij zo veel mogelijk.
  5. Wij delen uw informatie met ons moederbedrijf, dochterondernemingen en joint ventures voor de coördinatie van de diensten die wij leveren aan u, om onze Algemene Voorwaarden te handhaven en het vertrouwen en de veiligheid te bevorderen.

Contact met onze klanten
Payfield zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om u in andere gevallen dan over een veranderde status van Inkoop Rechten, bevestiging van de opening van uw Payfield Account, melding van de status van de betaling, of van een betalingsfout of betalingsfraude op de hoogte te stellen.

D. Informatieveiligheid

Payfield is toegewijd aan de behandeling van uw persoonlijke informatie met hoge normen van informatiebeveiliging. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot de werknemers voor wie het noodzakelijk is kennis te nemen van deze informatie om onze Service aan u aan te bieden. Wij onderhouden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die voldoen aan de Europese wet-en regelgeving om uw niet-openbare persoonlijke informatie te bewaken.

Alle transacties van (persoons)gegevens, zowel voor u als voor derden, gebeuren via beveiligde kanalen (TLS-protocollen). Wij verzoeken u dringend om de authenticiteit van de geïnstalleerde certificaten te controleren om de veiligheid van de verbinding met onze servers te garanderen.

Payfield garandeert, voor zover zij daartoe onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens dan wel Telecommunicatiewet verplicht is, te voldoen aan de meldplicht datalekken. Hierbij zal Payfield de Evenementenorganisatie terstond op de hoogte stellen van enig datalek zodat deze daarmee kan voldoen aan haar verplichtingen ten opzichte van de meldplicht datalekken. Melding vindt plaats aan de hand van de minimumvereisten van het Webformulier meldplicht datalekken van de AP. Payfield meldt het datalek aan consumenten wanneer sprake is van een datalek dat betrekking heeft op persoonsgegevens en consumenten een belang hebben bij melding daarvan. Deze afweging maakt Payfield aan de hand van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens, hierbij rekening houdend met de vereisten uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

E. Contact opnemen met ons

Als u enige vragen hebt over deze Privacyverklaring dan kunt u met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hieronder beschreven.

Payfield BV
Mauritskade 55
1092 AD AMSTERDAM
The Netherlands
E-mail: info@Payfield.nl
Telephone: +31(0)203309904